TaxMachine PITY 2013/2014

Nasz program do PIT rozliczy Twoje deklaracji PIT i wyśle je przez internet

2014-04-28 | Admin | | | |

 Pit za 2014

Przy wykonywaniu deklaracji bezkonkurencyjną formą pomocy jest zastosowanie z aplikacji do PIT. Pomaga ona podatnikowi dokonać potrzebnych potrąceń oraz wypełnić kluczowe rubryki. Poza tym, dostarcza ona deklarację bezpośrednio do odpowiedniego Urzędu Skarbowego drogą internetową. Można wykorzystać z niej online lub po ściągnięciu na dysk laptopa. Należy pamiętać, aby nie zwlekać z wypełnieniem deklaracji – w odróżnieniu od innych formularzy, PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia 2014 r. Co do zasady, małżonkowie nie mogą się łącznie opodatkować, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy ryczałtowej, lub przepisy art. 30c ustawy (19% podatek płacony przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne produkcji rolnej, gdy dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg) lub przepisy ustawy o podatku tonażowym. Zbycie posesji zakupionej lub pobudowanej w latach 2007 – 2008 deklaruje się w dodatkowej rubryce deklaracji, którą składa się w związku z osiąganymi przychodami, a jeśli podatnik w danym roku innych zysków nie osiąga – na PIT 36.

Pity program 2014

Osobiste opłacone składki na ubezpieczenie społeczne właściciel jednostki może zaklasyfikować je do kosztów zdobycia przychodów na wymienionych powyżej regułach lub odjąć je od zysku w PIT rocznym. Za pomocą naszej aplikacji PITY 2014 macie możliwość uzupełnić formularze podatkowe za 2013 rok - PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Nasza aplikacja umożliwia również rozliczenie załączników PIT. Blankiet PIT-38 najczęściej kojarzony jest z przychodami pochodzącymi z giełdy. Jest w tym sporo racji, jednak w rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z PIT-38.

W naszym serwisie tmxp.pl znajdziesz dodatkowo wiele pomocnych informacji dotyczących wypełniania innych zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-39, PIT-28, PIT-38. Wytworzyliśmy dla Państwa darmowy program do kalkulowania blankietu PIT-37 za rok 2013. Za pomocą mojego programu rozliczą Państwo szybko i co najważniejsze - bezbłędnie nie tylko PIT-37, ale również inne rodzaje zeznań podatkowych (PIT-28, PIT-39, PIT-38, PIT-36). Nasza aplikacja do rozliczania pitów obsługuje również wszelkie możliwe załączniki do PIT - na przykład: PIT 0, PIT/ZG, PIT/B. Blankiet PIT-37 a osoby samotnie wychowujący dzieci. rozwodnik, wdowa, wdowiec, osoba w separacji, Panna, osoba, której współmałżonek pozbawiony został praw rodzicielskich lub przebywa w zakładzie karnym, rozwódka, kawaler – taki katalog osób uprawniony jest do rozliczania się z PIT-37 na preferencyjnych zasadach. Według ustawy, podatnik taki wychowuje dziecko małoletnie lub, bez względu na wiek, rentę socjalną lub otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny. Jeżeli osoba samotnie wychowuje dziecko uczące się do 25. roku życia (które nie uzyskuje dochodów, które podlegałyby opodatkowaniu) również może skorzystać z zasad preferencyjnych przy wypełnianiu PIT-37.

Pit program 2014

Sporządzaniem formularzy rocznych często zajmują się profesjonaliści, księgowi, doradcy podatkowi, aczkolwiek nie zawsze jesteś zmuszony by korzystać z ogromnie drogich usług fachowców, posiadając minimum wiedzy o podatkach i unikalny w kraju, darmowy program do tworzenia deklaracji PIT podołasz utworzyć swoje własne druk automatycznie, z naszym softwareem Pit 2013 nie zajmie Pani lub Panu to mnóstwo czasu. Osoba zobligowana do wyliczania Pit-36L, PIT-28, Pit-39, PIT-38 może być w granicach pozostałych osobistych profitów zmuszony do dostarczania PIT 36. Dla druku PIT-36 istotnym terminem jest dzień 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jest to ten sam termin, w którym składamy większość formularzy PIT. Jeżeli chcesz, aby Twoje zeznanie dotarło do Urzędu Skarbowego na czas rozlicz i wypełnij je poprzez nasz program. Rozliczanie kwot w arkuszu oraz wypełnianie odpowiednich rubryk jest naprawdę proste, program sam podpowiada co należy wpisać. Dodatkowo, jeśli zależy Ci na czasie prześlesz druk PIT przez internet wprost do Urzędu Skarbowego. Są dwa sposoby przesłania zeznania do fiskusa – poprzez program lub w trybie online na stronie.

Darmowy program pit 2014

Zbiorowe opodatkowanie poprzez formularz PIT-37 polega na opodatkowaniu łącznym od sumy dochodów otrzymanych przez małżonków w danym okresie rozliczeniowym, po indywidualnym potrąceniu kwot sprecyzowanych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek kalkuluje się na podstawie podwójnej wysokości podatku, który wyliczony jest od połowy sumy dochodów współmałżonków. Należy aczkolwiek odnotować, że do sumy tej nie wlicza się dochodów objętych podatkiem zryczałtowanym, jak np. odsetki z bankowych lokat, wygrane w grach liczbowych, dywidendy. W sytuacjach, w których jeden z małżonków nie przekroczył minimalnego progu powodującego zobowiązanie zapłaty podatku również używa się ten sposób obliczania podatku oraz należy przygotować formularz PIT-37. Wykorzystując nasz nieodpłatny program do PIT masz możliwość szybkiego rozliczenia się z PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz z wszystkich wymaganych załączników. W przypadku deklaracji pit 28 2013 niezależnie od ilości dzieci, pozyskanych dochodów oraz innych wyznaczanych warunków nie mamy uprawnienia do wykorzystania ulgi na dzieci.

program do rozliczania pit 2013

Wykorzystując nasz nieodpłatny program do PIT masz możliwość szybkiego rozliczenia się z PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz z wszystkich wymaganych załączników. Zbycie posiadłości nie skutkuje konieczności opłacenia zaliczki na taksę w czasie roku skarbowego. Daninę wpłaca się do końca kwietnia 2013 r. Do tego momentu wypada także złożyć deklarację roczną Pit-39. Wysyłanie formularzy PIT przez globalną sieć jest naprawdę prędkie i komfortowe z oprogramowaniem PIT 2014, starczy kilka sekund i twój formularz PIT trafia do Urzędu Podatkowego.

pit o druk

Bardzo często wraz z głównym formularzem podatkowym trzeba złożyć dodatkowe załączniki, np. korzystanie z ulg wymaga złożenia PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Liczbę załączników oraz ich rodzaj trzeba wskazać we właściwej rubryce znajdującej się w podstawowym formularzu. Druk PIT-38 jest właściwie dokumentem wykazującym dochody i straty poniesione na giełdzie. Na podstawie tychże dokonujemy obliczenia należnego podatku. Wypełnianie formularza PIT-38 jest konieczne w przypadku, gdy odpłatnie zbyliśmy papiery wartościowe (akcje, obligacje), pożyczone papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz udziały w przedsiębiorstwach. Podatkiem giełdowym objęte są także objęte udziały lub wkłady w przedsiębiorstwie lub spółdzielni. PIT 36 należy złożyć otrzymując zarobki poza granicami Polski albo uzyskując zyski ze źródeł położonych za granicą.

Masz trudność z wypełnieniem deklaracji PIT-37? Wypełnienie druku PIT-37 zajmie Ci co najwyżej kilka minut, jeśli skorzystasz z mojego darmowego programu do PIT. Opisywany program dokona za Ciebie wszelkich wymaganych obliczeń, zaproponuje dołączenie do zeznania podatkowego dodatkowych załączników, jeżeli będą potrzebne, a także sprawdzi poprawność danych. Najszybszym, a równolegle najlepszym sposobem na rozliczenie PIT jest pobranie programu PITY 2013, wypełnienie i wysłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego przez internet! Podatnicy, jacy osobiście grają na giełdzie i wypełniają PIT-38 płacą podatek wynoszący 19 proc. Termin składania deklaracji PIT-38 upływa 30 kwietnia 2014 r.

Rozliczenia podatkowe nie są prostą sprawą i warto poświęcić im więcej uwagi. Jeśli nie czujemy się na siłach rozliczyć swoje PITy samodzielnie, możemy zwrócić się do osób wykwalifikowanych lub skorzystać z pomocy dostępnych w sieci programów rozliczeniowych. Podatnicy, podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jeżeli osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nie obowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone w art. 30b ustawy, jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu przewidzianego dla złożenia zeznania podatkowego, są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem podatników, którzy wybrali sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 3a, 4a lub art. 29 ust. 4 ustawy). Przed utworzeniem e-deklaracji należy przygotować się na podanie następujących danych identyfikacyjnych: pierwsze imię, data urodzenia, numer PESEL – jeśli podatnik ten numer posiada, nazwisko, kwota przychodu wskazana w zeznaniu podatkowym bądź rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składany jest dokument w formie elektronicznej.

2014-04-27 | Admin | | | |

 PIT 2014 rok

Składanie deklaracji i informacji odbywa się z użyciem podpisu elektronicznego weryfi kowanego za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfi katu. W ten sposób można składać następujące deklaracje i informacje podatkowe: PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-3/IFR-3R, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-40. Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, mają prawo do umniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania (wyjątek stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa). Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wypełniające formularz PIT 37, naliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zgodnie ze skalą podatkową. Polacy, którzy posiadają na wychowaniu małe dzieci są w stanie w zeznaniu podatkowym odliczyć ulgę na dzieci.

Możesz dodatkowo sporządzić PIT przez internet. Nie musisz nic pobierać ani instalować. Kliklnij poniżej i wypełnij PIT online! Kwestię poboru podatku reguluje rozdział 7 ustawy. Podatek dochodowy od osób fizycznych może być:

 • uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentów)
 • potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych)
 • uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (mali i rozpoczynający działalność), przy czym podatnicy mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek, na podstawie danych za poprzedni rok lub lata podatkowe (art. 44 ust. 6b-6i ustawy)
. Przesyłanie Pitów poprzez sieć globalną wydaje się być niezwykle trudną sprawą, ale tak faktycznie to nic ciężkiego.

Zastosowany w programie mała księgowość TaxMachine przejrzysty sposób prezentacji danych pozwala w naturalny i prędki sposób dotrzeć do potrzebnych modułów aplikacji i gromadzonych tam danych. Za pomocą niniejszego oprogramowania Pity 2013 każdy polski podatnik wypełni kompleksowo zeznanie podatkowe. Nie potrzebujesz kilku programów do różnych druków. Dziś wystarczy Program PITY 2013 ze strony . Jakie PITY obsługuje program? - PIT-37, - PIT-36, - PIT-38, - załączniki PIT., - PIT-28, - PIT-36L, - PIT-39 Pit 37 rozliczają Polacy, którzy osiągają przychody, od których zaliczki na podatek od dochodu potrąca płatnik, np. z umowy o pracę, umowę zlecenia, z emerytury albo renty.

Darmowy program do rozliczenia pit 2014

Skorzystanie z ulgi podatkowej jest możliwe jedynie w przypadku odpowiednio wypełnionych aneksów PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne suplementy PIT w rozliczeniu 2013/2014. Program PIT 2013/2014 jest idealny dla podatników, którzy mają problemy z rozliczaniem podatków, lub chcą mieć pewność, że nie popełnili żadnego błędu. Bezpłatny program, który można pobrać na naszej strony pozwala na rozliczenie wszystkich rocznych formularzy PIT, takich jak PIT 28, 36, 37, 38, 39 i 36L oraz wszystkich załączników. Druk fiskalny PIT-37 to najpopularniejszy i najczęściej składany druk podatkowy. Składają go wszyscy podatnicy zatrudnieni w postaci umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o pracę.

Program do rozliczania pitu 2014

Program PIT udostępniony na rozliczampodatki.pl to pewność i gwarancja poprawnie rozliczonego zeznania podatkowego za 2013 rok. Z naszego programu skorzystało już podnad milion podatników - dziś możesz dołączyć do grona zadowolonych użytkowników Programu PIT 2013. Rozliczając przychody małego potomka (gdy nie jest zobligowane przygotować zeznanie PIT osobiście, na oddzielnym od rodziców zeznaniu PIT), powinno się w miejsce zwykłego PIT-37 wyliczyć PIT-36. Do druków PIT 38 nie ma druków dodatkowych w formie załączników, oprócz druczku PIT/ZG, który składają ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym spoza granicy kraju uzyskały dochód.

pity 2013 2014 mini

Pewnie każdego roku martwisz się czy zdołasz tworzyć i przekazać do Ministerstwa Finansów deklarację PIT. Nie jest to lekka sprawa także taka troska jest uprawniona. Większość elementów programu księgowego Pit 2013 (np. program do faktur, aktywne druki, program magazynowy, e-deklaracje, kadry i płace) może być użytkowanych przez wszelkie firmy bez względu na formę prowadzenia księgowości czy procedurę opodatkowania. Dokumenty w formie elektronicznej mogą składać podatnicy i płatnicy, którzy posiadają identyfikator podatkowy.Identyfikatorem podatkowym jest: 1. Numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, 2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika.

Wykorzystując nasz gratisowy program do PIT masz możliwość szybkiego rozliczenia się z PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz z wszystkich wymaganych załączników. Rodzaj formularza PIT jaki należy złożyć jako zeznanie roczne, jest zależny od wybranej formy opodatkowania oraz od rodzaju osiąganych przychodów. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-36. Przedsiębiorcy składają PIT-16A (karta podatkowa), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-36 (podatek naliczany na zasadach ogólnych), PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). W przypadku osiągnięcia przychodów o charakterze kapitałowym, należy złożyć PIT-38, a sprzedaż nieruchomości bądź praw majątkowych nabytych po 2008 roku, wymaga wypełnienia formularza PIT-39. Przygotowywanie rocznych deklaracji PIT PIT z software-em Pity 2013 jest rzeczywiście banalnie proste, każdy da radę to zrobić, dodatkowo ci obywatele, którzy nawet nigdy tego nie wykonywali.

Inną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych może być (po spełnieniu określonych warunków):

 • 19% podatek od dochodu z tytułu:
  • pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód jest ustalany na podstawie prowadzonych ksiąg (wybór sposobu opłacania podatku następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika)
  • odpłatnego zbycia nieruchomości i praw,
  • niektórych rodzajów kapitałów pieniężnych (przykładowo, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych)
 • ryczałt od niektórych rodzajów dochodów (przychodów), np. odsetki od lokat bankowych.
Druk PIT-28 jest podzielony na kilka części, tak jak wszystkie formularze. Ktoś kto kiedykolwiek wcześniej wypełniał zeznanie podatkowe, nawet w innej formie nie powinien mieć z tym większych trudności. Warto skorzystać z naszego programu do PIT, dzięki któremu wypełnianie i rozliczanie jest proste i szybkie. Wypełnij zeznanie poprzez program lub w trybie online, a następnie przez internet wyślij wprost do fiskusa. Jednym kliknięciem, bez wychodzenia z domu!

Programy do rozliczania pit 2014

W 2014 za rok 2013 na podstawie deklaracji PIT-37 rachują się podatnicy, jacy uzyskują profit za pomocą innego podatnika. Tłumacząc to "na nasze" oznacza to, że z PIT-37 rozliczyć muszą się wszyscy, jacy są zatrudnieni w firmach lub przedsiębiorstwach oraz w tym samym czasie nie prowadzą prywatnej działalności gospodarczej (jeśli prowadzą firmę wypełniają PIT-36). PIT-37 tak samo jak zeznania PIT-36, PIT-38 i PIT-39 musimy przynieść do Urzędu Fiskalnego drogą tradycyjną lub elektroniczną (e-deklaracja) do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Zeznanie podatkowe kreowane za rok 2013 drogą elektroniczną nie wymaga kwalifikowanego e-podpisu. Stąd też Urząd Skarbowy musi mieć możliwość stwierdzenia, czy dane zeznanie podatkowe naprawdę zostało rozliczone przez osobę do tego uprawnioną. Sprzedaż posiadłości nie rodzi konieczności wpłaty przedpłaty na podatek w ciągu roku skarbowego. Taksę wpłaca się do końca kwietnia 2013 r. Do tej chwili wypada również wysłać deklarację Pit 39.

Do rozliczenia się na podstawie druku PIT-37 zobligowani są wszyscy podatnicy, którzy uzyskują przychody za asystą innego podatnika i zarazem nie posiadają własnej działalności gospodarczej. Oprócz z PIT-37 nie mogą skorzystać podatnicy doliczający dochody małoletnich oraz rozliczający straty z lat ubiegłych. Ustawa przewiduje następujące sposoby obliczania podatku:

 • 19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika
 • według skali podatkowej(w 2013 r. obowiązuje taka sama skala jak w latach 2009-2012) - art. 27 ust. 1 ustawy,
 • dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30c ustawy,
 • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) ustawy nabytych po 31 grudnia 2006 r.
 • 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30b ustawy,
 • w formie ryczałtu od dochodów (przychodów), określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł,
Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:
 • łatwość wypełnienia
 • ,
 • ochrona środowiska
 • ,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu
 • ,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej
 • ,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych
 • ,
 • szybszy zwrot nadpłaty
 • ,
 • oszczędność czasu
 • ,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji

thumbs

2014-04-26 | Admin | | | |

Program PITY za 2013/2014 rok

W deklaracji PIT-28 nie mamy możliwości skorzystania z rozliczenia wspólnego. Jest to dopuszczalne jedynie w przypadku kiedy pozyskane dochody zdobyliśmy z prywatnego najmu na przykład mieszkania, a nie jest to prowadzone w ramach działalności gospodarczej. Formularz PIT-38 dotyczy tych podatników, którzy zdecydowali się zagrać na giełdzie i w ten sposób uzyskać przychody. Zachęceni przez liczne reklamy i informacje medialne podatnicy muszą także rozliczyć się z Urzędem Skarbowym podatkiem, który od miejsca uzyskania dochodu nazywamy podatkiem giełdowym. Rozliczanie i wypełnianie druku PIT-38 opieramy zatem na dochodach „ugranych” na giełdzie. Stawka podatku wynosi 19% od uzyskanego przychodu. Pit 38 to zeznanie, które składają Polacy, jacy osiągnęły dochody kapitałowe, np. ze zbycia akcji, obligacji, instrumentów pochodnych, udziałów i innych papierów wartościowych.

Osoba prowadząca firmę składa PIT 28, gdy zawiadomił najpóźniej do dnia 20 stycznia 2013 r. organ podatkowy o tworzeniu ryczałtem przychodów z tytułu prowadzania jednostki gospodarczej. Dla podatników rozpoczynających prowadzanie własnego biznesu w roku fiskalnym powiadomienie o wyborze ryczałtu od przychodów musi być posłane w dniu zaczęcia działalności nie później niż w chwili otrzymania pierwszego profitu. Aby rozliczyć Pity 2013 z programem nie musisz znać się na podatkach, wystarczy że wejdziesz na rozliczampodatki.pl. Wynajdujesz dobrego programu do rozliczenia PIT za 2013 rok? Znajdziesz u nas aplikacje, za której pomocą rozliczysz PIT 2013/2014 w ciągu nawet 5 minut. Przedstawiony program Pity 2013 obsługuje wszystkie druki PIT oraz załączniki. Dzięki temu jesteś w stanie wypełnić każdą deklarację podatkową za pomocą jednego programu!

Dla druku PIT-36 istotnym terminem jest dzień 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jest to ten sam termin, w którym składamy większość formularzy PIT. Jeżeli chcesz, aby Twoje zeznanie dotarło do Urzędu Skarbowego na czas rozlicz i wypełnij je poprzez nasz program. Rozliczanie kwot w arkuszu oraz wypełnianie odpowiednich rubryk jest naprawdę proste, program sam podpowiada co należy wpisać. Dodatkowo, jeśli zależy Ci na czasie prześlesz druk PIT przez internet wprost do Urzędu Skarbowego. Są dwa sposoby przesłania zeznania do fiskusa – poprzez program lub w trybie online na stronie. Najczęściej stosowaną przez obywateli ulgą jest ulga na dzieci, dzięki niej odejmujemy 1112,04 od podatku na każde dziecko, stosując tą ulgę mamy opcję odzyskać faktycznie duże kwoty podatku. Utworzenie zeznania PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli mamy pod ręką dobry i szybki program do PIT. Za pomocą tego programu do PIT zeznanie podatkowe wypełnisz dosłownie w ciągu kilku minut.

Pity 2013 program

Powinno się także pamiętać, że PIT-39 wypełnia się również w przypadku sprzedaży: - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zarówno mieszkaniowego jak i użytkowego, - udziału w nieruchomościach, - prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, - prawa do wieczystego użytkowania gruntów. Osoby otrzymujące dochody z tytułu najmu przesyła PIT 28, gdy zawiadomił do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu nabycia początkowego profitu z tytułu podnajmu, najmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o pokrewnym zakresie - w przypadku pierwszego zysku w grudniu, oświadczenie musimy oddać do ostatniego dnia roku. Po skierowaniu zeznania skarbowego PIT przez globalną sieć należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), ponieważ jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia pit-u w urzędzie skarbowym. Zwykle można go wydrukować już po kilku minutach od wysłania deklaracji podatkowej PIT. Jest to ważny dokument, który odpowiada pieczątce podbijanej na tradycyjnym wydruku i jest potwierdzeniem, że dokonaliśmy obowiązkowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Program do obliczania pit 2013

Wypełnianiem formularzy PIT rocznych najpowszechniej zajmują się zawodowcy, księgowi, doradcy podatkowi, jednakowoż nie zawsze jesteś zmuszony do korzystania z niesłychanie drogich usług profesjonalistów, dysponując minimalną wiedzą podatkowej i unikalny w Polsce, bezpłatny program do deklaracji PIT podołasz tworzyć swoje własne deklaracja samodzielnie, z naszym programem Pit 2014 nie zajmie Ci to niezwykle dużo czasu. Jak już wspomnieliśmy rozliczanie się poprzez PIT-28 oferuje liczną gamę upustów. Nie możemy natomiast rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani też jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Mamy natomiast możliwość przekazania swojego 1% podatku na jakiś cel – mamy tu na myśli organizacje pożytku publicznego. Istnieje także możliwość wysłania swojego zeznania w formie elektronicznej. Wówczas przesyłamy nasze rozliczenie przez internet, również w trybie online. Program PIT 2013/2014 jest idealny dla podatników, którzy mają problemy z rozliczaniem podatków, lub chcą mieć pewność, że nie popełnili żadnego błędu. Bezpłatny program, który można pobrać na naszej strony pozwala na rozliczenie wszystkich rocznych formularzy PIT, takich jak PIT 28, 36, 37, 38, 39 i 36L oraz wszystkich załączników.

pit 39 druk 2014

Przygotowanie druku PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym trudnym, jeśli mamy pod ręką dobry i szybki program do PIT. Za pomocą naszego programu do PIT zeznanie podatkowe wypełnisz dosłownie w ciągu kilku minut. Nie trzeba tracić czasu na oczekiwanie w kolejce w urzędzie skarbowym. Coraz więcej rozliczających PIT przekonuje się do narzędzi elektronicznych, które usprawniają załatwianie powinności urzędowych. Także i wy, możecie zdecydować się wypełnić PIT za pomocą naszego programu lub przy użyciu aplikacji internetowej, a następnie wysłać deklarację podatkową. Wykorzystując nasz gratisowy program do PIT masz możliwość szybkiego rozliczenia się z PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz z wszystkich wymaganych załączników.

W przypadku pojawienia się wątpliwości związanych z systemem e-deklaracje zawsze możesz skorzystać z instrukcji obsługi formularzy interaktywnych zamieszczonej na stronie systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl(zakładka – Instrukcje). By uprościć sobie sporządzanie rocznych druków PIT rocznych warto pobrać nasz darmowy program do zeznań PIT 2014. Pobierz nasz bezpłatny program do PIT-37 z taxmachine.pl.

Nasza aplikacja pozwala szybko i bezproblemowo wypełnić wszystkie deklaracje podatkowe za 2013 rok. Tutaj możecie Państwo przygotować zeznania podatkowe PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program pozwoli wypełnić także wszelkie obowiązujące załączniki, takie jak PIT-O, PIT-D, PIT-B, PIT-ZG. Wypełnianie formularza PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym mozolnym, jeśli korzystamy z gratisowego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko pomoże nam w dobraniu odpowiednich formularzy do sytuacji w jakiej się znajdujemy, ale dodatkowo będzie nas sprzyjał w czasie wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na pomoc nie tylko w porachowaniach, ale również na sugestie co wprowadzić w daną rubrykę. Tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą (w tym pozarolniczą), zawarli umowę najmu, lub korzystają z kredytu podatkowego i uzyskują wynagrodzenie bez pośrednictwa płatnika, czeka rozliczenie i wypełnienie druku PIT-36. Do podatku opłacanego wedle tego druku stosuje się skalę podatkową 18-32%. Formularz PIT-36 dotyczy także tych osób, które prowadzą specjalne działy produkcji rolnej. Próg podatkowy wynosi w tym przypadku 85 528 zł.

Program rozliczenie roczne 2013

Witamy na stronie WWW taxmachine.pl. Ta witryna w przeważającej mierze poświęcona jest deklaracji PIT-37. Odszukasz u nas nie tylko gratisowy program do PIT, ale dodatkowo wiele porad dotyczących obliczania PIT-37, załączników PIT oraz ulg podatkowych z jakich zdołamy użyć rozliczając deklarację podatkową PIT-37. Na Pit-36l nie jest się w stanie złożyć deklaracji wespół z mężem lub jako obywatel samodzielnie wychowujący malucha. Mąż i żona odpłatnie zbywający wspólnie nieruchomość, będącą we wspólności małżeńskiej – złożą dwa formularze PIT-39, każdy ujawni zarobek ze osobistego wkładu we wspólnej własności.

Do utworzenia formularza PIT-38 zobowiązani są podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychód odpłatnie zbywając: - papiery wartościowe, - pochodne instrumenty finansowe oraz realizacje praw z nich wynikających, - pożyczone papiery wartościowe (jest to tzw. sprzedaż krótka), - udziały w spółkach, które mają osobowość prawną. Zeznanie roczne Pit-37 tworzą osoby, jakie pobierały zarobki z tytułu umów zlecenia, emerytur, rent, pracy, innych źródeł, umów o dzieło, dla jakich to pracodawca był zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek od dochodów. Ulga na dzieci należy się nie tylko obywatelom posiadającym na utrzymaniu niepełnoletnie dzieci, ale też dzieci dorosłe uczące się w szkołach wyższych lub średnich, maksymalnie do 25 roku życia.

thumbs

2014-04-25 | Admin | | | |

 PITy za 2013/2014

Nasza aplikacja pozwala szybko i bezproblemowo wypełnić wszystkie deklaracje podatkowe za 2013 rok. Tutaj możecie Państwo przygotować zeznania podatkowe PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Program pozwoli wypełnić także wszelkie obowiązujące załączniki, takie jak PIT-O, PIT-D, PIT-B, PIT-ZG. Nasz program sam dokona za Was wszelkich obliczeń, pomoże dobrać załączniki, a także będzie służył poradami podczas wypełniania PIT za 2013 rok. Za jego pomocą możecie dokonać każdego możliwego rozliczenia rocznego za rok 2013. Dodatkowo nasz program umożliwia wysłanie deklaracji podatkowej prosto do urzędu skarbowego. Formularz PIT-37 jest asygnowany dla osób zleceniobiorców oraz wykonujących pracę, a również wszelkich innych osób, za jakie przedpłaty za podatek rachuje i pobiera płatnik. Osoby prowadzące osobistą firmę nie należą więc do podatników, które tworzą ten druk PIT 37.

Wraz z pojawieniem się e-deklaracji zaczęły pojawiać się programy rozliczeniowe, które jeszcze bardziej ułatwiły rozliczenia przez Internet. Aby skorzystać z takiego programu wystarczy pobrać go i zainstalować na naszym komputerze. Dla druku PIT-36 istotnym terminem jest dzień 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jest to ten sam termin, w którym składamy większość formularzy PIT. Jeżeli chcesz, aby Twoje zeznanie dotarło do Urzędu Skarbowego na czas rozlicz i wypełnij je poprzez nasz program. Rozliczanie kwot w arkuszu oraz wypełnianie odpowiednich rubryk jest naprawdę proste, program sam podpowiada co należy wpisać. Dodatkowo, jeśli zależy Ci na czasie prześlesz druk PIT przez internet wprost do Urzędu Skarbowego. Są dwa sposoby przesłania zeznania do fiskusa – poprzez program lub w trybie online na stronie. Nie musisz pobierać programu na własny komputer. Możesz skorzystać również z internetowej wersji naszej aplikacji. Nie ma nic wygodniejszego jak wypełnienie PIT z przeglądarki internetowej na stronie rozliczampodatki.pl.

Przedstawiamy Państwu najnowszą wersję darmowego, a przy tym profesjonalnego, bezpiecznego i prostego w obsłudze programu do wypełniania deklaracji podatkowych PIT i wysyłania ich przez Internet. Skorzystanie z ulgi skarbowej jest możliwe jedynie w przypadku stosownie wypełnionych aneksów PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne suplementy PIT w rozliczeniu 2013/2014. Sprzedaż posiadłości postawionej lub zakupionej przed końcem 2006 r. nie jest wymagane by było deklarowane i nie jest otaksowane podatkiem dochodowym.

Program rozliczenia pit 2013

Osoby, jakie sporządzają się na PIT36L albo na PIT-28 mogą dodatkowo składać Pit-36 w związku z innymi zarobkami, np. działalność rozliczana na PIT 36L, sprzedaż majątku nieruchomego – na Pit-36. Z odejmowania składek ZUS ma możliwość wykorzystać biznesmen rozliczający się podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, według skali podatkowej. Program dla księgowych TaxMachine.pl jest odpowiedni zarówno dla tych podmiotów gospodarczych, które prowadzą Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, jak i dla tych, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Program obsługuje nowe stawki VAT 23% i 8%, program do faktur też obsługuje nowe stawki VAT.

Programy pity 2013

Do druków PIT 38 nie ma druków dodatkowych w formie załączników, oprócz druczku PIT/ZG, który składają ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym spoza granicy kraju uzyskały dochód. Formularz PIT-28 składamy wraz z odpowiednimi załącznikami. Wszyscy ci z nas, których przychód uzyskany został poprzez prowadzoną działalność gospodarczą powinni zaopatrzyć się w arkusz PIT-28/A. Ten sam druk tyczy się osób, które uzyskały przychody najmując lub dzierżawiąc. Działalność w formie spółki rozliczana jest przez dodatkowy arkusz PIT-28/B. Jeśli chcemy rozliczyć przysługujące nam ulgi, w które PIT-28 obfituje, dołączamy także załącznik w formie arkusza PIT/O. Wreszcie w arkuszu PIT/D wykażemy dodatki mieszkaniowe. By złożyć zeznanie PIT-28 i skorzystać z ulgowego opodatkowania najpierw trzeba złożyć deklarację do Fiskusa, w której wyrażona będzie chęć skorzystania z tej formy rozliczenia podatkowego. Wówczas zostaną sprawdzone wszystkie informację o danym podatniku oraz czy spełniają oni wszelkie wymagania.

program pit 2013 darmowy

W sieci można odnaleźć niesamowicie dużo przeróżnych programów do kreowania zeznań PIT, dlatego wybranie najlepszego z nich jest nie lada problemem, ściągnij program z naszej strony, jesteśmy pewni, że nie znajdziesz bardziej przystępnej aplikacji do generowania rocznych PITów. Deklaracja PIT-28 nie dopuszcza łącznego rozliczania się w przypadku związków matrymonialnych. Nie istnieje również możliwość używania ulgowych warunków dla osób w pojedynkę wychowujących dziecko. Zobacz też: rozliczenie łączne w PIT-36 oraz w PIT-37! Datą zakupienia nieruchomości jest data ratyfikowania aktu notarialnego przenoszącego mienie. Datą wybudowania – data przeznaczenia majętności do używania.

Pit przez internet, bez bezpiecznego podpisu może zostać składany jako poświadczenie roczne lub korekta zeznania rocznego. Nie ma w tym ograniczeń. Przez net można oprócz złożyć korektę deklaracji sprzed lat. Jako dane identyfikujące podaje się dochód z roku, którego dotyczy korekta. Można też złożyć korekty PITów drogą tradycyjną. Ale uważajcie – korygować przez internet można tylko te deklaracje, które w danym roku można było posyłać przez internet. Pamiętaj, że jeśli dostarczałbyś deklarację standardowo, to teraz musisz ją w ten sposób skorygować. By skorzystać z ulgi internetowej nie jest wymagane by mieć faktury, wystarczy dowolny dowód wydatkowania pieniędzy na sieć globalną, musi na nim być wykazana kwota oraz komu kto kiedy płaci za stosowanie internetu. Witamy na witrynie internetowej abcpodatkowe.pl. Ten serwis w głównej mierze poświęcona jest deklaracji PIT-37. Natrafisz u nas nie tylko bezpłatny program do PIT, ale również wiele porad dotyczących wyliczania PIT-37, dodatków PIT oraz zniżek fiskalnych z których możemy wykorzystać wypełniając druk fiskalną PIT-37.

Informatory wypełnianie PIT za 2013 rok. Z myślą o tych, którzy co roku mają problemy z wypełnieniem zeznania podatkowego przygotowaliśmy obszerne instrukcje, dzięki którym bez większych ambarasów wypełnisz zeznanie podatkowe za 2013 rok. Pobierz program, który ułatwi Ci rozliczenia podatkowe - dzięki niemu rozliczysz się łatwo i szybko! Sam dobierze właściwy formularz z odpowiednimi załącznikami i je za Ciebie wypełni - wystarczy, że odpowiesz na kilka pytań. Pracę nad wypełnianiem formularza podatkowego PIT 2013/2014 możesz zapisać i wrócić do niego w dowolnym momencie. Zaimplementowany w programie do księgowości PIT 2014 jasny sposób ekspozycji danych umożliwia w prosty i rychły sposób dotrzeć do koniecznych składników programu i magazynowanych tam danych.

Podatki 2013 program

Odliczanie ulg fiskalnych najczęściej jest skomplikowane, istnieje niezwykle dużo przepisów prawnych, niesamowicie dużo objaśnień podatkowych, a interpretacje podatkowe najczęściej są bardziej skomplikowane niż same akty prawne, w związku z tym warto skorzystać z darmowego software-u Pit 2013, który odlicza wszelkie ulgi automatycznie. Formularz PIT 28 przeznaczony jest dla osób które:

 • Prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą jako spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych
 • Prowadzą indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Uzyskują przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że umowy te nie zostały zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
Pit 38 wysyłają osoby, które w roku podatkowym nabyli osobiście (poza jednostką gospodarczą) przychody z tytułu: sprzedaży wypożyczonych wartościowych papierów ( tak zwana sprzedaż krótka), sprzedaży udziałów w biznesach mających indywidualność prawną, odpłatnego zbycia papierów wartościowych, objęcia udziałów (akcji) w jednostkach mających indywidualność prawną lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż zorganizowany fragment przedsiębiorstwa albo firma, zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Wszystkie osoby pracujące, tj. które uzyskały w danym roku podatkowym przychód za pośrednictwem płatnika zobowiązane są wypełnić formularz PIT-37. Do grona osób pracujących zaliczymy podatników, którzy uzyskali wynagrodzenie ze stosunku pracy lub innego stosunku służbowego, pobierali emerytury lub renty i zasiłki, wykonywali działalność osobiście (zlecenie) lub otrzymali dochód z tytuł praw autorskich lub innych majątkowych. Osoby takie są opodatkowane na zasadach ogólnych, wedle skali 18-32%, ponadto nie mają obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Zeznanie podatkowe muszą jednak złożyć, osobiście lub przez internet, np. przez nasz program do PIT-37 lub w trybie online. Rozlicz i wypełnij formularz PIT-37 pobierając nasz program! Do szybkiego i sprawnego rozliczenia druku PIT-36L warto wykorzystać nasz program, lub dokonać tego w trybie online. Mamy też możliwość wysłania wypełnionej w ten sposób deklaracji przez internet. Rozlicz i wypełnij swoje zeznanie już teraz, zaoszczędzisz czas, nie wychodząc z domu. Otrzymanie wkładów w biznesach mających osobowość prawną za wkład walutowy (na przykład za gotówkę) wymusza na nas rozliczenie PIT-38 nie prędzej niż w terminie sprzedaży wkładów. Ich objęcie nie generuje natomiast profitu obliczanego na PIT-38.

e deklaracje 2014

2014-04-25 | Admin | | | |

Program Pity za 2013/2014

Z ulgi na brzdąca ma możliwość korzystać podatnik, który za rok fiskalny wykonywał opiekę przez pełnienie funkcji familii zastępczej na podstawie orzeczenia sądu albo umowy zatwierdzonej ze starostą lub pełnił kompetencję rodzicielską lub sprawował funkcję opiekuna prawnego, pod warunkiem, że dziecko z nim rezydowało. Przesyłanie deklaracji PIT poprzez sieć globalną jest bardzo łatwe i szybkie, dostępny na naszej witrynie WWW darmowy program do druków rocznych PIT bezzwłocznie wysyła PITy poprzez sieć globalną, nie jest to ani trochę bardzo trudne, sprawdź sam , nie czekaj już dłużej. Z ulgi na internet można korzystać wyłącznie rok po roku, przez dwa lata, co oznacza, że jeśli skorzystaliśmy z niej w 2012 roku lub wcześniej nie możemy już tego dokonać. Tylko w przypadku kiedy odliczyliśmy od podatku ulgę internetową w poprzednim roku rozliczeniowym lub chcemy z niej skorzystać po raz pierwszy możemy to uczynić.

PIT-38 to druk PIT, jaki wypełniają osoby, które otrzymały przychody kapitałowe, na przykład ze sprzedaży akcji, obligacji, instrumentów pochodnych, udziałów i innych papierów wartościowych. Dobry program do PIT to podstawa podczas rozliczania z podatku lub ryczałtu za 2013 rok. Dzięki niemu wypełnianie PIT 2014 zajmie Ci około 5 minut! Przygotowaliśmy dla emerytów i rencistów nieodpłatny program do PITY 2014. Za jego pomocą rozliczyć mogą się renciści i emeryci, jacy pozyskali PIT-40A lub PIT-40A oraz PIT-11 i chcą skorzystać z prawa do ofiarowania 1 procentu podatku lub do odliczenia zniżek fiskalnych. O ile chcesz pobrać program do PIT 2013 lub rozliczyć i przesłać PIT 2014 przez sieć kliknij u dołu.

Przedstawiamy Państwu najnowszą wersję darmowego, a przy tym profesjonalnego, bezpiecznego i prostego w obsłudze programu do wypełniania deklaracji podatkowych PIT i wysyłania ich przez Internet. W zeznaniu za rok 2013 zmieniły się częściowo zasady rozliczania upustów podatkowych - warto się więcej dowiedzieć o tym, jak skorzystać z ulgi prorodzinnej oraz ulgi internetowej. Oprogramowanie PIT 2013 przyśpieszy nie tylko rozliczenie z podatku za 2013 rok, ale również dokona za Ciebie wszelakich obliczeń. Omawiany program do Pit 2014 obsługuje: PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-39 oraz wszelakie wymagane załączniki do deklaracji skarbowej.

Najlepszy program do pitów

Za pomocą naszego programu do PIT możesz rozliczysz się z PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 oraz PIT 39. Masz także możliwość wypełnienia wymaganych w Twojej sytuacji formularzy PIT za 2013 rok. Deklarację PIT 28 dostarcza się wcześniej niż inne formularze PIT roczne – do ostatniego dnia stycznia 2013 r. Rozliczenie pit jednego z najpopularniejszych formularzy (np. pit 37, pit 39, pit 36, pit 38) dokona się szybko, bezproblemowo i bezpiecznie w programie ze strony taxmachine.pl.

Czy osoby pozostające w związku matrymonialnym zdołają rozliczać się wspólnie? Tak, zeznanie PIT-37 umożliwia taki sposób składania zeznania podatkowego. Warto jednak zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami. Formularze PIT - programem prędzej! Za pomocą omawianego programu do PIT za 2013 rok możesz sporządzić zdecydowanie szybciej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą omawianego programu bez problemu rozliczysz: PIT-39, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-37. Wspomniany program PIT obsługuje również wszelkie suplementy PIT jakie mogą okazać się pomocne przy kalkulowaniu z PIT 2013/2014. Zamiarem twórców Programu PITy 2013 było stworzyć bezpłatne narzędzie komputerowe o zoptymalizowanym działaniu, które będzie służyło jak największemu gronu podatników. Dlatego też jest to aplikacja dostępna w sieci, gdyż w ten sposób każdy podatnik może bez przeszkód z niej skorzystać.

W przypadku rodziców posiadających dwójkę dzieci, ulga nie ulega zmianie w stosunku do ubiegłych lat skarbowych – dalej wynosi ona 1 112,04 zł w skali roku. Bardziej skorzystają ci, którzy posiadają więcej niż jedno dziecko. Rodzice trzeciego dziecka mogą korzystać z ulgi wyższej o połowę w stosunku do ulgi z lat poprzednich – wynosi ona do 1 668,12 zł w skali roku). Ulga na czwarte i każde kolejne dziecko zwiększona zostanie o 100 proc., wynosząc aż 2 224,08 zł w skali roku. Zeznanie PIT-38 wypełnia się zasadniczo na kanwie dostarczonych przez biuro maklerskie druków PIT-8C. Podatnik powinien otrzymać wzmiankowany druk do końca lutego 2014 r. Trzeba jednak pamiętać, aby rzetelnie zweryfikować zyski i straty w otrzymanym formularzu. W przypadku sprzedaży poza rachunkiem inwestycyjnym, wszelkich obliczeń dokonać musi sam wypełniający. Wyliczenia takie wstawić należy w druku, który dostępny jest w dole. Rozliczanie PIT-37 przez Internet to najwygodniejszy sposób na wypełnienie PIT. Nie ma potrzeby nic pobierać, ani instalować, ani tym bardziej wychodzić z domu w celu złożenia deklaracji PIT w urzędzie skarbowym. W dodatku aplikacja PIT-37 online jest w pełni darmowa. Przy pomocy naszej aplikacji do wypełniania PIT możecie wysłać deklarację podatkową wprost do urzędu skarbowego. Nie musicie stać w kolejkach – wszystko uda się zrobić przez Internet!

Przygotowaliśmy dla Ciebie aplikację internetową, za której pomocą będziesz w stanie wypełnić szybko i bezproblemowo PIT za 2013 rok przez internet. Za pomocą naszego internetowego programu możesz rozliczyć druk PIT-36L, PIT-38, PIT-36, PIT-28, PIT-39, PIT-37 w 2014 roku rozliczając się za 2013 rok. Zeznanie PIT-37 a małżeństwa - rozliczenie wspólne 2013/2014. Wypełniając PIT-37 istnieje możliwość wspólnego opodatkowania dochodów małżonków. Aby obliczać się w ten sposób, mąż i żona muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi fiskalnemu. Współmałżonkowie muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zaś w tym czasie nie może być pauzy w ich łączności majątkowej. Jakikolwiek z małżonków nie może podlegać przepisom dotyczącym pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej (opodatkowanych podatkiem liniowym), a dodatkowo regułom dotyczącym zryczałtowanego podatku dochodowego oraz podatku tonażowego. Z wnioskiem o wspólne opodatkowanie w małżeństwie trzeba się zgłosić się do 30 kwietnia w roku następującym po kalkulowanym roku fiskalnym. Ściągnij nasz darmowy program do rozliczeń PIT-37 i wypełnij zeznanie podatkowe w ciągu 5 minut. Nasza aplikacja przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania podatkowego PIT-37.

Poszukujesz druczka do rozliczenia się z podatku za 2013 rok? Na tmxp.pl znajdziesz druki za pomocą których kompleksowo rozliczysz się z podatku dochodowego za 2013 rok. Wybierz pod spodem interesujące Cię zeznania fiskalne i pobierz deklarację PIT za 2013 rok. Deklarację PIT-38 zobowiązani są złożyć ci, którzy w 2013 roku otrzymali dochody kapitałowe. Formularz przeznaczony jest dla podatników prywatnie zajmujących się obrotem papierami wartościowymi lub zbywających udziały w spółkach. Nie dotyczy natomiast tych, którzy otrzymują zyski kapitałowe w ramach działalności gospodarczej. Podatek dochodowy od zysków kapitałowych wynosi 19 procent uzyskanego dochodu. Wykorzystując Kreator PIT nie ma wymogu abyś znał się na tworzeniu deklaracji PIT, kreator PITów całkowicie automatycznie wypełni odpowiedni druk PIT.

Program do rozliczeń pit

Oprogramowanie PITy rozlicza Twój PIT praktycznie samodzielnie, podajesz jedynie kilka kwot z zeznań PIT-40 czy PIT-11 i dostajesz gotowy formularz PIT. Każdy chce otrzymać jak największe zwroty podatków, niestety mało kto zdoła zorientować się w gąszczu paragrafów skarbowych, które regulują te sprawy, w związku z tym należałoby by zainteresować się naszym bezpłatnym programem PITy 2013, który samodzielnie przygotowuje każde ulgi podatkowe. Wypełniłeś PIT-37 korzystając z naszego programu do PIT? Jesteś zadowolony? Podziel się ze znajomymi. Pomóż im równie prosto wypełnić zeznanie podatkowe za 2014 rok.

Program darmowe pity

Do druków PIT 38 nie ma druków dodatkowych w formie załączników, oprócz druczku PIT/ZG, który składają ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym spoza granicy kraju uzyskały dochód. W programie dla księgowości TaxMachine dostępne jest także przeszło 300 aktywnych druków, w tym większość obowiązujących druków dla Urzędu Skarbowego w wielu kategoriach, np. dokumenty księgowe, program do faktur, magazyn, kadry i płace itp. Za pomocą naszego programu do PIT za 2013 rok możesz wypełnić zdecydowanie prędzej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą prezentowanego programu bez problemu rozliczysz: PIT-36, PIT-28, PIT-38, PIT-37, PIT-39, PIT-36L. Wymieniony program PIT obsługuje również wszelkie załączniki PIT jakie mogą okazać się pomocne przy rozliczaniu z PIT 2013/2014.

ulga internet

Jeżeli jeden z małżonków (małżonkowie) od przychodów z tytułu umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie nie korzysta (nie korzystają) z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c ustawy albo w ustawie ryczałtowej albo w ustawie o podatku tonażowym – może opodatkować się łącznie z małżonkiem. Oprogramowanie PIT 2014 to najlepsza, pewna metoda na generowanie zeznań rocznych. Dostawa majątku nieruchomego kupionego lub postawionego w latach od 2007 do 2008 dostarczyć należy na formularzu Pit 28, PIT 36, Pit 38, PIT 36L.

program pit 2013 darmowy

2014-04-24 | Admin | | | |

Program Pit za 2014

Dodatkowymi załącznikami opatrujemy PIT-36 w konkretnych przypadkach. Dla uzyskanych dochodów, bądź strat z pozarolniczej działalności gospodarczej wypełniamy druk PIT/B. Przy odliczaniu ulgi mieszkaniowej wypełnienie druku PIT/D będzie niezbędne. Jeśli doliczamy dochód małoletnich dzieci załączymy PIT/M, natomiast w przypadku ulgi prorodzinnej – PIT/O. Dla dochodu uzyskanego z zagranicy drukiem właściwym jest PIT/ZG. PIT/Z wreszcie składamy jeśli udzielono nam kredytu podatkowego. Rozliczanie i wypełnianie formularza PIT-37 to rzecz z jaką boryka się większa cześć Polaków. Jest to najpopularniejsza forma rozliczenia podatkowego. W ciągu ostatnich lat ustawodawca wielokrotnie modyfikował przepisy dotyczące tego typu formularza. Warto przyjrzeć się jak szczegółowo wygląda druk PIT-37. Należy pomnieć, że aby móc rozliczać się z Urzędem Skarbowym za pomocą druku PIT-28 należy wcześniej złożyć deklarację. Osoby, które nie zrobią tego do 20 stycznia roku poprzedzającego ostateczną datę rozliczeń nie będą mogły rozliczyć się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

Program do rozliczania pit 2014 online

Rozliczanie deklaracji rocznych PIT rocznych to niewymownie trudna i niewdzięczna robota, dlatego warto wykorzystać do tej pracy porządne narzędzia, najlepiej banalny w obsłudze, bezpłatny i wydajny program do druków rocznych PIT. Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-19A, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-16A, PIT-36, PIT-39 wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Skorzystanie z zniżki skarbowej jest możliwe jedynie w przypadku stosownie wypełnionych załączników PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne dodatki PIT w rozliczeniu 2013/2014.

Podatnicy już od kilku lat mają sposobność korzystania z e-deklaracji dla formularza pit 28. Dzięki niej zdołamy zyskać wiele udogodnień i zalet. Jedną z nich jest program pit 28 2013 oraz program pit 28 2014. Dzięki temu bez najmniejszego dylematu wypełnimy każdy druk pit 28. Wypełniając swój PIT przy użyciu Programu PITy 2013 skorzystasz z ulgi rodzinnej, zwanej prorodzinną albo na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej i na leki, ulgi dla honorowych krwiodawców, a także ulgi internetowej. Pomimo tego, że w formularzu PIT-28 nie można odliczyć ulgi prorodzinnej, a podatnicy nie mogą potrącać kosztów zdobycia przychodu, istnieje ciąg udogodnień przemawiający za wyborem ryczałtu ewidencjonowanego. W PIT-28 można odliczyć: składki na ubezpieczenia zdrowotne, obecnie obowiązujące ulgi i odliczenia innego typu (oprócz ulgi prorodzinnej), składki na ubezpieczenia społeczne, ulgę abolicyjną.

Programy pit 2014

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-38, PIT-39, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Pit 38 to druk PIT, który wysyłają obywatele, którzy otrzymały przychody finansowe, np. ze sprzedaży akcji, obligacji, instrumentów pochodnych, udziałów i innych papierów wartościowych. Uwzględnianie ulg fiskalnych najczęściej jest trudne, istnieje wiele przepisów prawnych, niesamowicie dużo interpretacji podatkowych, a objaśnienia podatkowe najczęściej są bardziej złożone niż same ustawy, dlatego też warto skorzystać z bezpłatnej aplikacji Pity 2013, który potrąca wszelakie odliczenia samodzielnie.

Darmowe programy pit 2014

Nie wiesz jak wypełnić PIT za 2014 rok? Pobierz nasz program. Nasza aplikacja ma zainstalowane porady, które przeprowadzą Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Na pewno co roku martwisz się czy zdołasz rozliczyć i przesłać do Ministerstwa Finansów formularz PIT. Nie jest to nietrudna sprawa także taka obawa jest uzasadniona. Polacy, jacy wysyłają się na PIT36L albo na PIT 28 mogą również składać Pit 36 w związku z innymi zarobkami, na przykład działalność rozliczana na Pit-36l, zbycie majątku nieruchomego – na PIT-36.

pit 38

Rozliczenie pit 2014 program

Dodatek PIT/O wypełniamy, gdy przysługują nam ulgi z tytułu użytkowania Internetu, ulgi prorodzinnej, darowizny na cele pożytku publicznego, ulgi abolicyjnej, dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, wydatków na cele rehabilitacyjne, darowizny na cele krwiodawstwa, wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, darowizny na cele kultu religijnego. Formularz PIT-36 to deklaracja, jaki wypada złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia 2014 r. Aby dotrzymać terminów i wypełnić zeznanie prawidłowo, warto skorzystać z aplikacji służącej do wypełniania PIT. Jest ona dostępna w dole. Do posyłania dokumentu do Urzędu Skarbowego niezbędne będą: dostęp do Internetu, w przypadku zeznań składanych wspólnie przez małżonków, wymagane jest złożenie do właściwego Urzędu Skarbowego (osobiście bądź ewentualnie za pośrednictwem poczty) pełnomocnictwa małżonka na formularzu UPL – 1 (jeżeli podatnik w dniu przesłania zeznania za rok 2011 posiada ważne pełnomocnictwo UPL – 1 lub upoważnienie ZAS – E, nie ma potrzeby ponownego składania formularza UPL – 1), uważne sprawdzenie treści zawartej w wysyłanej deklaracji. Zobacz też: ftpa.pl.

W przypadku zeznania pit 28 2013 niezależnie od ilości dzieci, uzyskanych dochodów oraz innych wyznaczanych warunków nie mamy prawa do zastosowania ulgi na dzieci. Do właściwego wypełnienia deklaracji rocznej niezbędne również będą, dane na temat: potrąconych zaliczkach i odliczonych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, uzyskanych w trakcie roku przychodów, kosztów uzyskania przychodów. Dla kogo zaplanowany jest formularz PIT-37? Druk PIT-37 przypisany jest dla całej gamy podatników w Polsce. Użytkują go osoby, uzyskujące uposażenie wynikające ze stosunku pracy, stosunku służbowego, chałupnictwa (czyli pracy nakładczej). Każdy otrzymujący rentę, emeryturę, świadczenia lub zasiłki przedemerytalne podobnie szacuje się poprzez PIT-37.

System e-deklaracje gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Blankiet PIT-38 a łączne rozliczanie się małżonków. Opisywany formularz służy do indywidualnego rozliczania się podatnika. Mimo zakazu rozliczania dochodów wspólnie z małżonkiem, wypełnienie PIT-38 nie wyklucza możliwości wspólnego złożenia deklaracji podatkowej np. w formularzu PIT-37. Wypada pomnieć, że aby móc rozliczać się z Urzędem Skarbowym za pomocą druku PIT-28 należy wcześniej złożyć deklarację. Osoby, które nie zrobią tego do 20 stycznia roku poprzedzającego ostateczną datę rozliczeń nie będą mogły rozliczyć się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

Pit 2014 darmowy program

Wypełniłeś PIT-37 korzystając z naszego programu do PIT? Jesteś zadowolony? Podziel się ze znajomymi. Pomóż im równie prosto wypełnić zeznanie podatkowe za 2014 rok. Koszty uzyskania przychodów uzyskanych ze stosunku pracy (tzw. koszty pracownicze) określa się w zależności od ilości zawartych umów o pracę i miejsca zatrudnienia (w miejscu zamieszkania lub poza nim) - art. 22 ust. 2 ustawy. Obowiązujące przepisy podatkowe zakładają odliczanie kosztów uzyskania przychodu, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, w formie ryczałtowej. Oznacza to, że wartości wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają charakter uniwersalny i są stosowane w przypadku wszystkich umów o pracę, niezależnie od wysokości przychodu.

Formularz PIT-37 zawiera także kilka załączników. W przypadku odliczeń od dochodu lub podatku niezbędny jest druczek PIT/O, na cele mieszkaniowe użyjemy formularza PIT/D. W przypadku pierwszego skorzystania z ulgi odsetkowej załączymy druk PIT-2K. Suplementy do PIT-36. Istnieje bardzo szeroki katalog suplementów związanych z formularzem PIT-36. Składając deklarację w tej formie może być wymagane dołączenie druku:- PIT/ZG – w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy, - PIT/M – wykazując dochody małoletnich dzieci, rozliczanych łącznie z rodzicami, - PIT/Z – składany przez osoby korzystające z kredytu podatkowego, - PIT/D – podczas odliczania od dochodu lub podatku kwot wynikających z wydatków mieszkaniowych (w przypadku ulgi odsetkowej należy również dołączyć PIT-2K), - PIT/B – w przypadku informowania o dochodzie lub stracie z pozarolniczej działalności gospodarczej, - PIT/O – informując o stosowanych ulgach od dochodu lub podatku (np. ulgi na Internet, na dziecko). Wypełnianie zeznania PIT-37 za 2013 umożliwia podatnikom skorzystanie z szeregu ulg i odliczeń. Możemy między innymi odliczyć od podatku ulgę rehabilitacyjną, ulgę internetową, ulgę prorodzinną oraz wiele innych. Z obniżek możemy skorzystać wypełniając odpowiednie dodatki PIT 2013.

pit zg druk

2014-04-23 | Admin | | | |

Program PITy za 2013/2014

Rozliczenia podatkowe nie są prostą sprawą i warto poświęcić im więcej uwagi. Jeśli nie czujemy się na siłach rozliczyć swoje PITy samodzielnie, możemy zwrócić się do osób wykwalifikowanych lub skorzystać z pomocy dostępnych w sieci programów rozliczeniowych. Pit-28 to deklaracja z tytułu dochodów objętych opodatkowaniem ryczałtem od przychodów. Zeznanie roczne PIT 28 dostarcza się wcześniej niż pozostałe PITy roczne – do ostatniego dnia stycznia 2013 r.

Program rozliczenia pit

Osoba uzyskująca zarobki z najmu okazjonalnego tworzy Pit-28, gdy powiadomił do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu zdobycia pierwszego zysku z tytułu podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, najmu oraz kontraktów o porównywalnym kształcie - w wypadku początkowego przychodu w grudniu, informację mamy dostarczyć do ostatniego dnia roku. Z jakiego powodu wybrać właśnie opisywany program do rozliczeń rocznych? - mój program udostępniony jest całkowicie bezpłatnie, - możesz pobrać darmowy program, jak również wypełnić PIT przez internet, - nie zrobisz błędu w obliczeniach - niniejszy program wykona je za Ciebie!, - omawiana aplikacja do wypełniania PIT została przygotowana przez wprawnych księgowych i informatyków, co sprawia, że możesz być pewny, że w Twoje zeznanie podatkowe nie wkradnie się nawet najmniejszy błąd, - wszystkie Twoje dane podawane przy rozliczaniu się z podatku są zaszyfrowane i przechowywane na bezpiecznych serwerach (tylko Ty masz do nich dostęp). Apendyksy w deklaracji PIT-37 są często zapominanym wymogiem podczas wypełniania formularza. Informacje na ich temat należy zamieścić w części J. Poprzez załączniki w druku PIT-37 Urząd Skarbowy dokładnie precyzuje nasze wydatki, a przez to przysługujące nam ulgi. Brak zamieszczenia załącznika może skutkować niezbędnością wysyłania korekt, a w konsekwencji wydłużenie się pełnego procesu rozliczeniowego. Aby o tym nie zapomnieć, warto skorzystać ze nadzwyczajnego programu, który pomoże nam dobrze utworzyć aneksy do deklaracji PIT-37.

Dowodem pozwalającym na odliczenie ulgi na internet jest też dokument transferu bankowego lub bankowe świadectwo zapłaty pod warunkiem, że jako tytuł określona będzie zapłata za łącze internetowe. Za pomocą programu Pity 2014 zdołamy rozliczyć formularze PIT-36L, Pit-28, PIT-39, PIT-36, PIT 37, PIT 38 oraz pełną gamę apendyksów, a w dalszym ciągu wydrukować alternatywnie oddać sporządzone druki PITY za 2013 online. Rozliczając się ryczałtem od przychodów nie mamy możliwości skorzystania ze wszystkich odliczeń, które dostępne są, kiedy wykorzystujemy inną formę opodatkowania. Podatnik składający PIT-28 nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przysługują mu za to pozostałe ulgi, w tym ulga abolicyjna za dochody uzyskane za granicą.

Program do rozliczania

Wysyłanie Pitów poprzez internet zdaje się być bardzo trudną sprawą, ale tak de facto to nic skomplikowanego. Program księgowy TaxMachine na kanwie wpisów księgowych automatycznie tworzy ewidencje VAT, deklaracje podatkowe np. VAT-7K, VAT-7, oraz automatycznie wylicza zaliczki na podatek dochodowy, na koniec roku automatycznie sporządzi deklarację roczną PIT np. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28 którą później przekaże do Urzędu Skarbowego przez internet (e-deklaracje). Zawarty na naszej stronie bezpłatny program PITY 2014 projektowany był i udoskonalany przez lata przez fachowy zespół programistów. Nad jego zgodnością z przepisami pracowali natomiast księgowi z dużym doświadczeniem. Właśnie dlatego z poprzedniej wersji stworzonego przez nas programu do PIT skorzystało aż milion osób!

Pit program do rozliczenia

W przypadku pojawienia się wątpliwości związanych z systemem e-deklaracje zawsze możesz skorzystać z instrukcji obsługi formularzy interaktywnych zamieszczonej na stronie systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl(zakładka – Instrukcje). Wypełnienie PIT-37 naszym programem zajmuje zazwyczaj nie więcej niż 5 minut. Program PITy 2013/2014 posiada Kreator deklaracji PIT, za pomocą którego wypełnicie Państwo swoje deklaracje w możliwie najłatwiejszy sposób. Kreator PIT posiada szczegółowe objaśnienia, które pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości, nasuwające się w procesie uzupełniania rubryk zeznania podatkowego. Dzięki temu uzupełnicie Państwo swoją deklarację szybko i bezbłędnie.

pit 38 2013 2014

Program podatkowy

Nie trzeba tracić czasu na oczekiwanie w kolejce w urzędzie skarbowym. Coraz więcej rozliczających PIT przekonuje się do narzędzi elektronicznych, które usprawniają załatwianie powinności urzędowych. Także i wy, możecie zdecydować się wypełnić PIT za pomocą naszego programu lub przy użyciu aplikacji internetowej, a następnie wysłać deklarację podatkową. Za pomocą niniejszej internetowej aplikacji możesz nie tylko sprawnie i bezpiecznie wypełnić PIT za 2013 rok, ale również masz możliwość wysłania go przez internet do Urzędu Skarbowego. Zaoszczędzisz w ten sposób co niemiara czasu, który spędziłbyś w kolejkach. Przesłanie PITu przez globalną sieć to wielka wygoda oraz oszczędność czasu i nerwów. Jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do ulg i odliczeń, wyliczony wcześniej dochód można umniejszyć o: dokonane darowizny, ulgi PIT 2013 odliczane od dochodu (rehabilitacyjną, internetową, na IKZE, na pomoc domową, na szkolenie uczniów, odsetkową), straty z lat ubiegłych oraz opłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

druk pit 39 2014

Informatory wypełnianie PIT za 2013 rok. Z myślą o tych, którzy co roku mają problemy z wypełnieniem zeznania fiskalnego przygotowaliśmy obszerne instrukcje, dzięki którym bez większych kłopotów wypełnisz zeznanie podatkowe za 2013 rok. Z odliczenia składek ZUS ma możliwość zastosować właściciel jednostki opodatkowany podatkiem liniowym 19%, na zasadach ogólnych, zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Ponieważ obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego został wycofany, konieczne było stworzenie innej metody identyfikacji podatników oraz weryfikacji tożsamości osoby, która składa deklarację PIT. W związku z tym wprowadzono obowiązek podawania tzw. danych autoryzujących. Ich zgodność jest wymagana do przesłania e-deklaracji do urzędu skarbowego.

Kto wypełnia zeznanie PIT-28? Z druku PIT-28 co roku korzystają osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. PIT-28 jest przeznaczony dla osób wykonujących wolne zawody takie jak na przykład lekarz, stomatolog czy też położna. Korzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego dodatkowo obłożone jest obostrzeniami dotyczącymi limitu dochodów. Terminem złożenia oświadczenia jest 20 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym. Można tego dokonać także w ciągu roku poprzez druczek CeiDG-1, w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Dla działów specjalnych terminem jest 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy (ewentualnie tydzień, w którym rozpoczęto działalność). Jeżeli chcesz dopilnować, aby Twoje zeznanie podatkowe fiskus otrzymał w terminie wypełnij i rozlicz swój PIT-36L poprzez internet. Zrobisz to używając naszego programu do PIT lub w trybie online. Wypełnianie i rozliczanie PIT jest naprawdę proste, wystarczy skorzystać z programu! Na formularzu PIT-36 przysługuje nam ulga prorodzinna, związana z wychowaniem dzieci. Odliczymy także upust na wydatki mieszkaniowe. Wreszcie przysługuje nam ulga internetowa.

PitY 2014 to oprogramowanie do corocznych wyliczeń podatku, jaki służy od początku stycznia do zakończenia kwietnia 2013 r. do wyznaczenia podatku dochodowego osób fizycznych jak i ryczałtu za rok 2014. Deklarację PIT-38 zobowiązani są złożyć ci, którzy w 2013 roku otrzymali dochody kapitałowe. Formularz przeznaczony jest dla podatników prywatnie zajmujących się obrotem papierami wartościowymi lub zbywających udziały w spółkach. Nie dotyczy natomiast tych, którzy otrzymują zyski kapitałowe w ramach działalności gospodarczej. Podatek dochodowy od zysków kapitałowych wynosi 19 procent uzyskanego dochodu. W wypełnianiu PIT-38 bardzo przydatnym narzędziem jest program do PIT, który pomaga podatnikom w uzupełnianiu wszelkich zeznań podatkowych. Program pomaga w uzupełnianiu wszelkich rubryk, dokonaniu wyliczeń, a także w złożeniu deklaracji do urzędu skarbowego.

2014-04-22 | Admin | | | |

 Pity za 2013/2014 rok

Aby móc wyliczać się na regułach ryczałtu ewidencjonowanego trzeba dokonać zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie Podatkowym. Istnieją następujące terminy zgłoszenia: do 20 dnia miesiąca następującego po nabyciu pierwszego przychodu z tytułu najmu, dzierżawy i umów pokrewnych (do końca roku, jeżeli pierwszy przychód uzyskany zostanie w grudniu), do 20 stycznia – w pozostałych przypadkach, w wypadku tworzenia działalności gospodarczej – w dniu założenia działalności (definitywnym terminem jest dzień uzyskania pierwszego przychodu). Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2013 roku ponad 39 mln. dokumentów w formie elektronicznej. Jak co roku, 1 stycznia rozpoczyna się nowy okres rozliczeń z urzędem skarbowym. Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej. Pomimo tego, że w deklaracji PIT-28 nie zezwala się odliczyć ulgi prorodzinnej, a podatnicy nie mogą potrącać kosztów osiągnięcia przychodu, funkcjonuje ciąg udogodnień przemawiający za wyborem ryczałtu ewidencjonowanego. W PIT-28 można odliczyć: ulgę abolicyjną, składki na ubezpieczenia zdrowotne, obecnie obowiązujące ulgi i odliczenia innego typu (oprócz ulgi prorodzinnej), składki na ubezpieczenia społeczne.

Więcej niż 80% osób oblicza się na deklaracji Każda osoba planująca w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wykorzystanie ulg podatkowych powinna pamiętać, że prawie wszystkie odliczenia są limitowane. Oznacza to, że dochód albo podatek może zostać pomniejszony jedynie do wysokości kwoty określonej w przepisach ustawy o PIT. Sprawdź jakie limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązywały w 2013 r. Jakiego procentu dochodu nie mogą przekroczyć przekazane darowizny, jaki jest roczny limit wydatków na Internet, jaką kwotę możesz odliczyć z tytułu ulgi na dzieci. Na stronie taxmachine.pl możesz przygotować druk PIT 2013 przez sieć. Wystarczy jedynie wejść tutaj, wybrać formularz podatkowe, które chcesz wypełnić i rozliczysz się z podatku. Możesz zarazem skorzystać z systemu e-deklaracje, dzięki czemu wyprawisz PIT prosto do Urzędu Skarbowego.

Startowe okno programu do księgowości PITY 2014 jest skonstruowane na wzór programu Eksplorator systemu Windows, tak więc jego obsługa nie powinna przysporzyć kłopotów żadnemu użytkownikowi owego systemu. W przypadku rozliczania się wraz z małżonkiem albo jako obywatel wychowujący w pojedynkę potomka, może się zdarzyć, że jeden z współmałżonków może tworzyć PIT 37 (na przykład z stosunku służbowego), a drugi małżonek musi korzystać z Pit 36 (na przykład własny interes). W takim wypadku wspólnego rozliczenia trzeba dokonać na Pit 36. Za pomocą tego programu Pity 2014 każdy polski podatnik wypełni kompleksowo zeznanie podatkowe. Nie potrzebujesz kilku programów do różnych druków. Dziś wystarczy Program PITY 2013 ze strony . Jakie PITY obsługuje program? - PIT-38, - PIT-36L, - PIT-37, - załączniki PIT., - PIT-36, - PIT-28, - PIT-39

Rozlicz pit za 2013

Wypełnianie blankietu PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym karkołomnym, jeśli korzystamy z gratisowego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko pomoże nam w dobraniu odpowiednich formularzy do sytuacji w jakiej się znajdujemy, ale również będzie nas sprzyjał w ciągu wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na poparcie nie tylko w porachowaniach, ale również na podpowiedzi co wprowadzić w daną rubrykę. Należy nie zapominać, że aby móc rozliczać się z Urzędem Skarbowym za pomocą druku PIT-28 należy wcześniej złożyć deklarację. Osoby, które nie zrobią tego do 20 stycznia roku poprzedzającego ostateczną datę rozliczeń nie będą mogły rozliczyć się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Rozliczanie deklaracji PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym skomplikowanym, jeśli korzystamy z bezpłatnego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko odciąży nas w dopasowaniu pasujących zeznań PIT do sytuacji skarbowej w jakiej się znajdujemy, ale także będzie nas wspomagał w ciągu wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na pomoc nie tylko w obliczeniach, ale w podobny sposób na sugestie co wpisać w daną rubrykę.

Pity 2013 druki

Nasz program PITY 2014 umożliwi Ci szybkie i proste rozliczenie z PIT. Dodatkowo masz możliwość wysłania deklaracji podatkowej do odpowiedniego Urzędu Skarbowego przez internet. Ponieważ obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego został wycofany, konieczne było stworzenie innej metody identyfikacji podatników oraz weryfikacji tożsamości osoby, która składa deklarację PIT. W związku z tym wprowadzono obowiązek podawania tzw. danych autoryzujących. Ich zgodność jest wymagana do przesłania e-deklaracji do urzędu skarbowego. Ulgę prorodzinną nie ma prawa odliczyć podatnik płacący podatek liniowo w wysokości 19 procent, wpłacający podatek na zasadach ryczałtu (jest to PIT 28), tworzący formularz PIT ze zbycia akcji lub innych zarobków kapitałowych (to jest PIT 38), składający zeznanie za podatek ze odpłatnego zbycia nieruchomości (to znaczy PIT-39).

pit 37 druki

Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, organ wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym. PIT-39 to druk składany przez podatników, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. W każdym formularzu PIT 2013 trzeba podać dane identyfikacyjne: imię, nazwisko i datę urodzenia podatnika. Muszą być one poprawne, dlatego należy sprawdzić, czy nie popełniliśmy błędów. Poza tymi danymi w formularzu należy wpisać również aktualny adres zamieszkania.

Na stronie epodatki.eu możesz wypełnić formularz PIT 2013 przez sieć. Wystarczy jedynie wejść tutaj, wybrać zeznanie podatkowe, które chcesz wypełnić i rozliczysz się z podatku. Możesz również skorzystać z systemu e-deklaracje, dzięki czemu wyślesz PIT prosto do Urzędu Skarbowego. Rodzaj formularza PIT jaki należy złożyć jako zeznanie roczne, jest zależny od wybranej formy opodatkowania oraz od rodzaju osiąganych przychodów. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, rozliczają się na formularzu PIT-36 lub PIT-37. Przedsiębiorcy składają PIT-16A (karta podatkowa), PIT-36 (podatek naliczany na zasadach ogólnych), PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36L (podatek liniowy). W przypadku osiągnięcia przychodów o charakterze kapitałowym, należy złożyć PIT-38, a sprzedaż nieruchomości bądź praw majątkowych nabytych po 2008 roku, wymaga wypełnienia formularza PIT-39. Rozliczanie deklaracji PIT z software-em PITy 2013 jest de facto nadzwyczaj łatwe, każdy da radę to zrobić, też ci podatnicy, którzy nawet nigdy tego nie robili.

Na podstawie danych wskazanych powyżej możliwe jest określenie podstawy do opodatkowania i obliczenie wysokości podatku dochodowego (zgodnie ze stawką podatkową obowiązującą dla danego rodzaju dochodów). Trzeba jednak pamiętać, że otrzymana kwota nie jest ostateczną wysokością zobowiązania podatkowego, z którego powinien się wywiązać podatnik. Wypełnienie deklaracji przy pomocy PITY 2014 zajmie Wam nie więcej niż 10 minut wliczając w ten czas przesyłkę przez Internet do odpowiedniego urzędu skarbowego. Wysyłka druku PIT poprzez Internet to dobry sposób na przyspieszenie zwrotu swojego podatku. Szybkie przygotowanie i wysyłka zeznania oznacza jeszcze szybszy zwrot podatku! Witamy na witrynie WWW tmxp.pl. Nasz serwis w podstawowej mierze poświęcona jest deklaracji PIT-37. Wyszperasz u nas nie tylko darmowy program do PIT, ale również wiele porad dotyczących rachowania PIT-37, dodatków PIT oraz zniżek fiskalnych z których możemy skorzystać wypełniając formularz fiskalną PIT-37.

Pit pro 2013

Sporządzanie zeznania PIT-28 - instrukcja, poradnik. PIT-28 to jedyne z zeznań podatkowych, które musimy dostarczyć szybciej niż do 30 kwietnia. Rozliczający się z PIT-28 złożyć deklarację podatkową muszą najpóźniej do 31 stycznia 2014 roku. Generowanie deklaracji rocznych PIT rocznych jest bardzo proste z gratisowym programem Pit 2013. Warto skorzystać z naszego programu do PIT, dzięki któremu wypełnianie i rozliczanie jest proste i szybkie. Wypełnij zeznanie poprzez program lub w trybie online, a następnie przez internet wyślij wprost do fiskusa. Jednym kliknięciem, bez wychodzenia z domu!

PIT-39 jest przeznaczony dla osób, które w minionym roku uzyskały przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. Za datę zakupu uważa się dzień podpisania aktu notarialnego, natomiast za datę wybudowania – dzień oddania nieruchomości do użytku. Ponieważ obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego został wycofany, konieczne było stworzenie innej metody identyfikacji podatników oraz weryfikacji tożsamości osoby, która składa deklarację PIT. W związku z tym wprowadzono obowiązek podawania tzw. danych autoryzujących. Ich zgodność jest wymagana do przesłania e-deklaracji do urzędu skarbowego. Do szczególnie popularnych deklaracji rocznych PIT należą: PIT-37, Pit-36, PIT 28.

druk pit 38 2014

Kategoria: Pity 2013 | Tagi: pity 2013, pit 2013, pit pro 2013, pit 2013 gov | Brak komentarzy